Daredevil. Sezony 1–3

Jak to mówią, lepiej póź­no niż wca­le. Jer­ry nie się­gnął pre­mie­ro­wo po seria­le z super­bo­ha­ter­skie­go uni­wer­sum Net­flik­sa, ale zachę­co­ny dobry­mi opi­nia­mi redak­cyj­nych kole­gów posta­no­wił nad­ro­bić przy­naj­mniej „Dare­de­vi­la”. Jak posta­no­wił tak zro­bił, a swo­je prze­my­śle­nia miał zapre­zen­to­wać na nagra­niu o trze­cim sezo­nie tej pro­duk­cji. Nie­ste­ty oka­za­ło się to nie­moż­li­we i dziś może­cie posłu­chać pod­ca­stu, któ­ry jest z jed­nej stro­ny zbio­rem luź­nych uwag na temat całe­go seria­lu, a z dru­giej pew­ną pole­mi­ką z nagra­niem chło­pa­ków pod­su­mo­wu­ją­cym fina­ło­wą odsło­nę przy­gód Dia­bła z Hell Kit­chen. Przyjemności!

Omó­wie­nie sezo­nu trze­cie­go od Man­do i Sic­ka posłu­cha­cie tutaj.


Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.