Batman: Ziemia jeden

Album Bat­man Zie­mia Jeden zabie­ra nas do rze­czy­wi­sto­ści Zie­mi Numer Jeden. W jej realiach Mrocz­ny Rycerz nie jest hero­sem ide­al­nym, któ­ry zwy­cię­ża w każ­dym poje­dyn­ku. W tym alter­na­tyw­nym świe­cie Bat­man jest zwy­kłym (tyle że boga­tym) czło­wie­kiem opa­no­wa­nym myślą o zemście za śmierć rodzi­ców. Nie potra­fi się odna­leźć w mie­ście ter­ro­ry­zo­wa­nym przez mafię demo­nicz­ne­go bur­mi­strza Oswal­da Cob­ble­po­ta zwa­ne­go Pin­gwi­nem. Wła­śnie jego mło­dy Bru­ce Way­ne podej­rze­wa o zle­ce­nie zabój­stwa swo­ich bli­skich. Milio­ner pró­bu­je wal­czyć z ulicz­nym złem, sta­ra się wymy­ślić dla sie­bie strój mogą­cy napę­dzić stra­cha zło­czyń­com, tru­dzi się, opra­co­wu­jąc narzę­dzia przy­dat­ne w miej­skiej wal­ce. W koń­cu uzy­sku­je pomoc uzdol­nio­ne­go inży­nie­ra-wyna­laz­cy, a tak­że zdo­by­wa przy­jaźń i sza­cu­nek Alfre­da, któ­ry oka­zu­je się byłym koman­do­sem. Jed­nak nawet ich wspar­cie może nie być wystar­cza­ją­ce w star­ciach z miej­ską mafią, prze­kup­ną poli­cją i seryj­nym mor­der­cą zwa­nym Uro­dzi­no­wym Chłop­cem. Bru­ce Way­ne będzie musiał się wie­le nauczyć, aby stwo­rzyć legen­dę Batmana.

Sce­na­riusz albu­mu napi­sał Ame­ry­ka­nin Geoff Johns, współ­au­tor wie­lu best­sel­le­ro­wych serii o boha­te­rach, takich jakGre­en Lan­tern, Flash czy Super­man. Rysun­ki są dzie­łem bry­tyj­skie­go gra­fi­ka Gary­’e­go Fran­ka, zna­ne­go z opo­wie­ści o Hul­ku i Super­girl. Obaj twór­cy współ­pra­co­wa­li wcze­śniej przy innej zna­ko­mi­cie przy­ję­tej przez czy­tel­ni­ków histo­rii umiesz­czo­nej w tej samej rze­czy­wi­sto­ści rów­no­le­głej Super­man: Earth One (Super­man: Zie­mia Jeden).

W kolek­cji DC Delu­xe uka­zu­ją się naj­wy­bit­niej­sze albu­my komik­so­we wyda­ne przez DC Comics na prze­strze­ni ostat­nich kil­ku­dzie­się­ciu lat.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.