Legendy Star Wars – Darth Vader i Widmowe więzienie

Zbli­ża­ją­ca się pre­mie­ra „Prze­bu­dze­nia mocy” jest kata­li­za­to­rem wie­lu wydaw­nictw zwią­za­nych z Gwiezd­ny­mi Woj­na­mi. Egmont zaser­wo­wał nam nie tyl­ko wzno­wie­nie Star Wars komiks, w któ­rym będzie­my mogli śle­dzić rodzą­cy się nowy kanon, ale tak­że serię Legen­dy Star Wars, sku­pia­ją­cą się na zapre­zen­to­wa­niu naj­cie­kaw­szych pozy­cji ze ska­so­wa­ne­go expan­ded universe.

Razem z Man­do kon­ty­nu­uje­my naszą przy­go­dą z Gwiezd­ny­mi Woj­na­mi  i bie­rze­my na warsz­tat album dru­gi Legend, czy­li „Darth Vader i Wid­mo­we więzienie”

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.