Briggs Land. Samotna walka (tom 2)

Wewnętrz­ne kon­flik­ty na tery­to­rium Brig­g­sów nie usta­ją. Wpraw­dzie Gra­ce kon­se­kwent­nie legi­ty­mi­zu­je swo­ją wła­dzę, jed­nak jej osa­dzo­ny w wię­zie­niu mąż Jim nie odpusz­cza i dalej nasta­wia prze­ciw­ko niej dotych­cza­so­wych sojusz­ni­ków. Dodat­ko­wo w Briggs Land poja­wia się para tury­stów z Kana­dy. Para obcych zosta­je tym­cza­so­wo uwię­zio­na, co spro­wa­dza Gra­ce na gło­wę służ­by fede­ral­ne USA.

Misia­el, Jer­ry i Szy­mas ponow­nie spo­tka­li się przed mikro­fo­na­mi, by omó­wić dla Was dru­gi tom komik­su „Briggs Land”. Czym tym razem zasko­czył nas Brian Wood? Co sądzi­my o przed­sta­wio­nej tu sece­sjo­ni­stycz­nej, kon­ser­wa­tyw­nej spo­łecz­no­ści? Czy postać Gra­ce nadal budzi naszą fascy­na­cję? Jak spraw­dzi­li się nowi rysow­ni­cy – Vane­sa R. Del Rey czy Wer­ther Del­l’E­de­ra? Posłuchajcie.

Komiks „Briggs Land. Samot­na wal­ka” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.