Biuro detektywistyczne Lassego i Mai

W ramach świę­to­wa­nia Dnia dziec­ka, zapra­sza­my na kolej­ną odsło­nę cyklu Następ­ne poko­le­nie, w któ­rym nasza mło­dzież opo­wia­da o swo­ich fascy­na­cjach. Dziś Pola zapra­sza na pod­cast o Biu­rze detek­ty­wi­stycz­nym Las­se­go i Mai. Kim są tytu­ło­wi Las­se i Maia? Ile ksią­żek o ich przy­go­dach poja­wia­ło się na ryn­ku? Co przy­cią­ga do nich mło­de­go czy­tel­ni­ka? O tym i paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szej audycji.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.