Punisher Max. Tom 4

Zbli­ża­my się do nie­uchron­ne­go fina­łu serii Puni­sher Max sygno­wa­nej nazwi­skiem Gar­tha Enni­sa. Czy komiks Irland­czy­ka nadal stoi na tak wyso­kim pozio­mie jak tomy wcze­śniej­sze? Jak spraw­dza się zwień­cze­nie wie­lu wcze­śniej­szych wąt­ków, któ­re otrzy­mu­je­my w ramach opo­wie­ści „Czło­wiek z kamie­nia”? Dla­cze­go ta nie­ty­po­wa histo­ria z Puni­she­rem tak dobrze dzia­ła? Czym zasko­czy­ła nas sied­mio­ze­szy­tów­ka zaty­tu­ło­wa­na „Owda­wiacz” i dla­cze­go uwa­ża­my ją za jed­ną z wizy­tó­wek serii? O tym i o wie­lu innych kwe­stiach dowie­cie się z kolej­ne­go odcin­ka Wasze­go ulu­bio­ne­go pod­ca­stu o Fran­ku Castle.

Puni­she­ra Max. Tom 4 kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.