Podpalaczka

W ramach dru­gie­go odcin­ka nasze­go cyklu przy­go­to­wu­ją­ce­go do nowej ekra­ni­za­cji „Pod­pa­lacz­ki”, Man­do i Jer­ry zapra­sza­ją dziś na dys­ku­sję na temat pierw­sze­go fil­mu, któ­ry miał swo­ją pre­mie­rę w 1984 roku. Na ile jest to wier­na adap­ta­cja mate­ria­łu źró­dło­we­go? Jak pre­zen­tu­je się na ekra­nie ple­ja­da zna­nych i czę­sto uzna­nych akto­rek i akto­rów? Czy seans „Pod­pa­lacz­ki” nadal potra­fi zro­bić wra­że­nie jeże­li cho­dzi o poziom efek­tów spe­cjal­nych? Jak bar­dzo pano­wie nie zga­dza­ją się oce­nę tego fil­mu przez Rober­ta Zię­biń­skie­go? I w koń­cu, dla­cze­go doszło do kon­flik­tu pomię­dzy Kin­giem i reży­se­rem, czy­li Mar­kiem L. Leste­rem? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.