Filmy zimowe cz. 40

W jubi­le­uszo­wym, czter­dzie­stym odcin­ku fil­mów zimo­wych jest tyle dygre­sji, że żaden opis nie ma tutaj sen­su. Pro­wa­dzą­cy zaha­cza jed­nak o nastę­pu­ją­ce fil­my i tematy:

  • „Arc­tic” (2018)
  • www.dzialkowy-minimalizm.blogspot.com
  • „W górach sza­leń­stwa” – Tom 1 – Tana­be Gou
  • „Myste­ry, Ala­ska” (1999)
  • „Insom­nia” – Ch. Nolan (2002)

Oby tyl­ko zima przyszła.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.