American Horror Stories – Drive In/The Naughty List

Po dwóch tygo­dniach od pre­mie­ry sezo­nu, Man­do i Jer­ry posta­no­wi­li, że zabio­rą się jed­nak za sys­te­ma­tycz­ne oma­wia­nie „Ame­ri­can Hor­ror Sto­ries”. A to ozna­cza, że dziś bio­rą na warsz­tat kolej­ne dwa odcin­ki zaty­tu­ło­wa­ne odpo­wied­nio „Dri­ve In” oraz „The Naugh­ty List”. Czy te epi­zo­dy odpo­wie­dzia­ły na kil­ka pytań, któ­re poja­wi­ły się nam po Pierw­szych wra­że­niach? W jaką tematykę/konwencję celo­wa­li twór­cy obu seg­men­tów? Dla­cze­go oma­wia­my hor­ror świą­tecz­ny w lip­cu? Jakie sko­ja­rze­nia i reflek­sje nasu­nął nam seans tych odcin­ków? I w koń­cu, czy z więk­szym (niż po odcin­kach otwie­ra­ją­cych) opty­mi­zmem patrzy­my w przy­szłość? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w podcaście. 

Szcze­gó­ło­wą roz­pi­skę znaj­dzie­cie poniżej:

  • 00:00:22 – wstęp oraz „Dri­ve In”
  • 00:17:58 – „The Naugh­ty List” oraz podsumowanie

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.