Anihilacja. Tom 2

Jakiś czas temu opo­wie­dzie­li­śmy Wam o otwar­ciu even­tu „Ani­hi­la­cja”, dziś temat kon­ty­nu­uje­my oma­wia­jąc tom dru­gi wyda­nia zbior­cze­go, w skład któ­re­go wcho­dzą trzy mini-serie „Silver Sur­fer”, „Super-Skrull” oraz „Ronan”. Jak pre­zen­tu­ją się te sku­pia­ją­ce się na bar­dzo nie­jed­no­znacz­nych (a cza­sem wprost nega­tyw­nych) posta­ciach histo­rie? Czy spraw­dza­ją się w ode­rwa­niu od głów­nej serii „Ani­hi­la­cji”? Jak wypa­dli nowi rysow­ni­cy? Dla­cze­go Misia­el ma na pień­ku z Simo­nem Fur­ma­nem, a Jer­ry nie jest w sta­nie w peł­ni oce­nić tych komik­sów? Posłu­chaj­cie i do usły­sze­nia już wkrót­ce przy oka­zji wiel­kie­go fina­łu tej historii!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.