Star Wars: Dziedzic Jedi

Znisz­cze­nie potęż­nej Gwiaz­dy Śmier­ci uczy­ni­ło Luke’a Sky­wal­ke­ra nie tyl­ko boha­te­rem Rebe­lii, ale i cen­nym sojusz­ni­kiem w jej wal­ce z Impe­rium Galak­tycz­nym. Cho­ciaż dłu­ga dro­ga dzie­li go jesz­cze od zgłę­bie­nia taj­ni­ków Mocy, jego zdol­no­ści jako pilo­ta są nie­oce­nio­ne. Zda­niem przy­wód­ców Soju­szu Lei Orga­ny i admi­ra­ła Ack­ba­ra nikt lepiej niż on nie nada­je się do prze­pro­wa­dze­nia śmia­łej misji ratun­ko­wej, mają­cej klu­czo­we znacz­nie dla wal­ki Rebe­lii o wolność.

Bły­sko­tli­wa kryp­to­graf, zna­na ze swo­ich zdol­no­ści do łama­nia nawet naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nych szy­frów jest prze­trzy­my­wa­na przez impe­rial­nych agen­tów, pla­nu­ją­cych wyko­rzy­stać jej nie­zwy­kły talent dla celów Impe­rium. Jed­nak bliż­sze jej ser­cu są cele przy­świe­ca­ją­ce rebe­lian­tom – jest więc skłon­na im pomóc… w zamian za szan­sę na połą­cze­nie się ze swo­ją rodzi­ną. Oka­zja do uzy­ska­nia kry­tycz­nej prze­wa­gi nad Impe­rium jest zbyt cen­na, by ją prze­pu­ścić. To zada­nie wyma­ga jed­nak­że od rebe­lian­tów atu­tu w posta­ci ele­men­tu zasko­cze­nia. I tak oto Luke i jego wier­ny astro­mech R2-D2 prze­sia­da­ją się zza ste­rów wysłu­żo­ne­go X‑winga na pokład smu­kłe­go kosmicz­ne­go jach­tu, pilo­to­wa­ne­go przez śmia­łą pilot­kę Naka­ri Kelen, cór­kę poten­ta­ta bio­tech­no­lo­gicz­ne­go, mają­cą z Impe­rium wła­sne porachunki.

Sta­wia­jąc męż­nie czo­ła bez­li­to­snym impe­rial­nym zbi­rom, śmier­tel­nie groź­nej flo­cie, okrut­nym łow­com nagród i wiel­kim, żywią­cym się mózga­mi paso­ży­tom, Luke tra­fia w sam śro­dek zakro­jo­nej na dużą ska­lę ope­ra­cji szpie­gow­skiej, w któ­rej ten wojow­nik Rebe­lii i przy­szły Jedi będzie musiał udo­wod­nić swo­ją war­tość. Teraz bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej potrze­bu­je porad Obi-Wana Keno­bie­go. Jeśli jed­nak chce prze­trwać, tym razem będzie musiał pole­gać na sobie samym, przy­ja­cio­łach i swo­jej roz­kwi­ta­ją­cej dopie­ro wię­zi z Mocą…

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.