N.

Na Polu Acker­ma­na w sta­nie Maine moż­na spo­tkać coś tajem­ni­cze­go nie z tego świa­ta. Znaj­du­je się tam sie­dem kamie­ni uło­żo­nych na kształt Sto­ne­hen­ge z prze­ra­ża­ją­cym OKIEM pośrod­ku. I cokol­wiek miesz­ka w tym dziw­nym, sma­ga­nym wia­trem miej­scu, mogło spo­wo­do­wać samo­bój­stwo pew­ne­go męż­czy­zny… i być przy­czy­ną śmier­ci dotknię­te­go ZOK „N.”, któ­re­go wizy­ty na polu zamie­ni­ły się z kom­pul­sji w praw­dzi­wą obsesję.

W dwu­dzie­stym dzie­wią­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK bio­rę na warsz­tat pro­jekt „N.”, obej­mu­ją­cy ani­mo­wa­ny serial inter­ne­to­wy, opo­wia­da­nie ze zbio­ru „Po zacho­dzie słoń­ca” oraz 4‑zeszytowy komiks.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.