To the moon

To The Moon to tytuł, któ­ry bar­dzo szyb­ko zdo­był ser­ca wie­lu gra­czy na całym świe­cie. Czy jed­nak cie­pła, nastro­jo­wa opo­wieść uspra­wie­dli­wia nie­mal cał­ko­wi­ty brak game­play­’u? Dziś roz­ma­wia­my o TTM doty­ka­jąc, mię­dzy inny­mi, tego wła­śnie pro­ble­mu. Nasze zda­nia są podzie­lo­ne, nie ma więc mowy o wza­jem­nym przy­ta­ki­wa­niu sobie… Zapra­sza­my do słuchania.

Tekst uka­zał się pier­wot­nie na Alche­mii Gier. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.