Carnivale

W dzi­siej­szym odcin­ku, zabie­ra­my się wraz z Misia­elem z Misty­cy­zmu Popku­tu­ro­we­go oraz licz­nych pro­jek­tów pod­ca­sto­wych, któ­re może­cie zna­leźć na Kon­glo­me­ra­cie, za omó­wie­nie seria­lu „Car­ni­va­le”. Pro­duk­cji, któ­ra docze­ka­ła się sta­tu­tu pozy­cji kul­to­wej, ale jak to czę­sto bywa w takich przy­pad­kach zakoń­czy­ła swój żywot przedwcześnie.

Jeże­li chce­cie się dowie­dzieć czy mimo prze­rwa­nia seria­lu w jego trak­cie war­to po nie­go się­gnąć, jak spraw­dza się słyn­na mito­lo­gia „Car­ni­va­le”, o róż­ni­cach pomię­dzy sezo­na­mi i wie­lu innych kwe­stiach, zapra­sza­my do słuchania.

Uwa­ga:

Pod­cast zawie­ra lek­kie spoj­le­ry, ale naszym zda­niem nie powin­no to niko­mu popsuć zaba­wy. To nie jest pro­duk­cja, któ­ra opie­ra się na twi­stach fabularnych.

Upra­sza­my rów­nież o wyro­zu­mia­łość w kwe­stiach tech­nicz­nych, któ­re wyjąt­ko­wo są dale­kie od ide­ału. Mie­li­śmy wyjąt­ko­wo dużo pro­ble­mów w trak­cie nagra­nia, a i post fac­tum oka­za­ło się, że są pro­ble­my ze ścieżkami.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.