Odrodzenie – Superman Action Comics: Powrót do Daily Planet (tom 2)

Dru­gi tom serii Super­man Action Comics z linii wydaw­ni­czej DC Odro­dze­nie. Miesz­kań­cy Metro­po­lis docho­dzą do sie­bie po nisz­czy­ciel­skim ata­ku Dooms­daya, tym­cza­sem męż­czy­zna, któ­ry twier­dzi, że jest Clar­kiem Ken­tem, poja­wia się w cen­trum uwa­gi, by oczy­ścić swo­je nazwi­sko i raz na zawsze dowieść, że nie jest Czło­wie­kiem ze Sta­li. Kim w takim razie jest kul­tu­ral­ny repor­ter? Jakie następ­stwa wywo­ła jego nagłe poja­wie­nie się w nowym życiu, jakie Super­man, Lois Lane oraz ich syn Jon tak ostroż­nie do tej pory budo­wa­li? Poszu­ki­wa­niem odpo­wie­dzi na te pyta­nia zaj­mą się Lex Luthor, niko­mu nie­zna­na nowa Super­wo­man oraz naj­lep­sza repor­ter­ka śled­cza „Daily Pla­net” Lois Lane… uwa­ża­na do nie­daw­na za zmarłą.

Komiks „Super­man Action Comics tom 2: Powrót do Daily Pla­net” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.