Sukkub

Witaj­cie w Loc­kwo­od, spo­koj­nej i cichej mie­ści­nie… gdzie suk­ku­by wycho­dzą na żer kie­dy zapa­da zmrok. Wyuz­da­ny seks,bezkompromisowa prze­moc i nie­po­ko­ją­ca, sta­ra prze­po­wied­nia, któ­ra wypeł­ni się w tym nad­przy­ro­dzo­nym horrorze.
Sek­sow­na praw­nicz­ka Ann Sla­vik wra­ca do rodzin­ne­go mia­stecz­ka w poszu­ki­wa­niu swo­ich korze­ni… ale znaj­dzie tam coś zgo­ła inne­go: śmierć, roz­pu­stę, kani­ba­lizm, dia­bo­licz­ne tajem­ni­ce, strach, strach i jesz­cze WIĘCEJ STRACHU! A dwóch zwa­rio­wa­nych, podą­ża­ją­cych za nią psy­cho­pa­tów to małe piwo w porów­na­niu z tym, co cze­ka na nią w Loc­kwo­od. Sam Kali­gu­la uklęk­nął­by z sza­cun­kiem przed per­wer­sja­mi, któ­rych będzie­cie świad­ka­mi. Ta książ­ka prze­zna­czo­na jest dla doro­słych czy­tel­ni­ków o moc­nych nerwach.

Pisar­stwo Edwar­da Lee jest jak piła mecha­nicz­na na peł­nych obro­tach. Jeśli podej­dziesz zbyt bli­sko, urżnie ci nogi.
– Jack Ketchum

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.