Filmy zimowe cz. 38

Śnie­gu ni ma, ale omó­wie­nie kolej­nych fil­mów ze śnie­giem jest! W pierw­szej czę­ści audy­cji są to fil­my świą­tecz­ne z domiesz­ką śniegu: 

  • Tales of the Third Dimen­sion (1984)
  • I Trap­ped the Devil (2019)
  • All the Cre­atu­res Were Stir­ring (2018)
  • Tales from the Crypt (1972)

W dru­giej czę­ści z przy­tu­pem otwie­ra­my zaś sezon zimo­wy 2019/2020 pro­duk­cją zimo­wą peł­ną gębą i wybie­ra­my się na Alaskę:

  • Hold the Dark (2018)

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.