Skinamarink

Krót­ko po pol­skiej pre­mie­rze „Ter­ri­fie­ra 2”, któ­ry to film oka­zał się być dużym suk­ce­sem finan­so­wym kina nie­za­leż­ne­go, na ekra­ny naszych kin tra­fi­ło „Ski­na­ma­rink”, czy­li debiu­tanc­kie dzie­ło Kyle­’a Edwar­da Bal­la. Film ten poja­wił się w minio­nym roku w obie­gu festi­wa­lo­wym i szyb­ko zdo­był vira­lo­wy roz­głos pod­bi­ja­jąc media spo­łecz­no­ścio­we, ale… czy słusz­nie? Na ile „Ski­na­ma­rink” to nowy, inte­re­su­ją­cy głos w hor­ro­rze, a na ile nie­uda­ny eks­pe­ry­ment? Jak film ten pre­zen­tu­je się jako roz­wi­nię­cie krót­ko­me­tra­żów­ki „Heck” tego same­go twór­cy? Dla­cze­go porów­na­nia do kla­sy­ków found foota­ge takich jak „Bla­ir Witch Pro­jekt”, czy „Para­nor­mal Acti­vi­ty” są w naszej opi­nii moc­no dys­ku­syj­ne? O tym wszyst­kim opo­wie­dzą Wam dziś Aga oraz Jerry.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.