Filmy wakacyjne cz. 06: Blair Witch

Gru­pa stu­den­tów wyru­sza do lasów Black Hills w poszu­ki­wa­niu daw­no zagi­nio­nej sio­stry jed­ne­go z nich. Wie­le wska­zu­je na to, że wypra­wa może przy­nieść efekt, szcze­gól­nie, że swo­ją pomoc ofe­ru­ją dwaj miej­sco­wi prze­wod­ni­cy. Jed­nak wkrót­ce po wej­ściu w głąb lasu, po zapad­nię­ciu zmro­ku, wędrow­cy zaczy­na­ją doświad­czać nie­po­ko­ją­cej obec­no­ści. Jasne sta­je się, że legen­da o klą­twie wiedź­my z Bla­ir jest bar­dziej prze­ra­ża­ją­ca i bar­dziej praw­dzi­wa niż kto­kol­wiek mógł przypuszczać…

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.