Wiadomości z Martwej Strefy – 016 – 08. 2012

W sie­dem­dzie­sią­tym siód­mym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uje swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z sierp­nia 2012 r.

Przy­dat­ne linki:


- Skle­pik z marze­nia­mi (okład­ki: Alba­tros, bry­tyj­skie wyda­nie)
– Bat­man and Robin have an Alter­ca­tion (Har­pe­r’s)
– In The Tall Grass (okład­ka)
– The Illu­stra­ted Ste­phen King Movie Tri­via Book (okład­ki: mięk­ka, twar­da)
– A Face in the Crown (bry­tyj­ska okład­ka, frag­ment audio­bo­oka)
– Joe Hill Wra­ith #1 (okład­ka: kolo­ro­wa, czar­no-bia­ła)
– Joe Hill Loc­ke & Key: Grin­dho­use (stro­ny: 1 | 2 | 3)
– Haven, sezon 3 (tra­iler)
– Car­rie (zdję­cia ofi­cjal­ne: 1 | 2 | z pla­nu)
– The Late Show with Cra­ig Fer­gu­son  (zapo­wiedz, pro­gram)
– Cre­ep­show: Figur­ka Fluf­fy  (zdję­cia)
– Polcon 2012  (stro­na inter­ne­to­wa, rela­cja w Kom­bi­na­cie)
Audy­cja Zkury
Księ­gar­nia Małgosia


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.