Strefa Mroku 2x06 Eye of the Beholder

Janet Tyler znaj­duje się w sytu­acji nie do pozaz­drosz­cze­nia. Kobieta jest pacjentką szpi­tala, a jej stan okre­ślany jest jako poważny. Wska­zy­wać ma na to szczel­nie zaban­da­żo­wana głowa Janet. Czy kobieta prze­żyła jakiś gwał­towny wypa­dek? Zagadka powoli się roz­wija. Podob­nie jak ban­daże krę­pu­jące kobietę. Leka­rze ostrze­gają Janet, że gdy zdejmą opa­tru­nek nie będzie już dla niej odwrotu. „Ale odwrotu przed czym?” – zasta­na­wia się Janet Tyler, a za nią cała widow­nia. Pyta­nia się mnożą. Co to za dziwny szpi­tal, gdzie per­so­nal ukrywa swoją toż­sa­mość? Dla­czego Janet jest jedyną pacjentką tego pen­sjo­natu? Przed czym jest prze­strze­gana kobieta? Czyżby Janet Tyler jedną nogą stała już w stre­fie mroku? Wybitny epi­zod serialu przed­stawi tym razem trójka stre­fo­wi­czów: Łukasz, Rafał i Jacek. Pano­wie roz­pły­nął się w zachwy­tach nad tym odcin­kiem, co powinno skło­nić wszyst­kich słu­cha­czy do obej­rze­nia „Eye of the Behol­der”.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na StrefaMrokuPodcast.pl

Jacek Rokosz

Jacek Rokosz

http://www.strefamrokupodcast.pl/

Doktor sztuki filmowej, absolwent łódzkiej filmówki, z wykształcenia reżyser filmów animowanych. Wykłada na macierzystej uczelni i na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie jest prodziekanem. Jego specjalnością są filmy klasy B, którym poświęcił doktorat. Popularyzuje złe filmy m.in. na festiwalach Transatlantyk w Poznaniu i Cropp Kultowe w Katowicach. Współpracuje z warszawskim kinem Muranów, gdzie od lat prezentuje najgorsze filmy świata.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.