Strefa Mroku 2x06 Eye of the Beholder

Janet Tyler znaj­du­je się w sytu­acji nie do pozaz­drosz­cze­nia. Kobie­ta jest pacjent­ką szpi­ta­la, a jej stan okre­śla­ny jest jako poważ­ny. Wska­zy­wać ma na to szczel­nie zaban­da­żo­wa­na gło­wa Janet. Czy kobie­ta prze­ży­ła jakiś gwał­tow­ny wypa­dek? Zagad­ka powo­li się roz­wi­ja. Podob­nie jak ban­da­że krę­pu­ją­ce kobie­tę. Leka­rze ostrze­ga­ją Janet, że gdy zdej­mą opa­tru­nek nie będzie już dla niej odwro­tu. „Ale odwro­tu przed czym?” – zasta­na­wia się Janet Tyler, a za nią cała widow­nia. Pyta­nia się mno­żą. Co to za dziw­ny szpi­tal, gdzie per­so­nal ukry­wa swo­ją toż­sa­mość? Dla­cze­go Janet jest jedy­ną pacjent­ką tego pen­sjo­na­tu? Przed czym jest prze­strze­ga­na kobie­ta? Czyż­by Janet Tyler jed­ną nogą sta­ła już w stre­fie mro­ku? Wybit­ny epi­zod seria­lu przed­sta­wi tym razem trój­ka stre­fo­wi­czów: Łukasz, Rafał i Jacek. Pano­wie roz­pły­nął się w zachwy­tach nad tym odcin­kiem, co powin­no skło­nić wszyst­kich słu­cha­czy do obej­rze­nia „Eye of the Beholder”.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na StrefaMrokuPodcast.pl

Jacek Rokosz

http://www.strefamrokupodcast.pl/

Doktor sztuki filmowej, absolwent łódzkiej filmówki, z wykształcenia reżyser filmów animowanych. Wykłada na macierzystej uczelni i na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie jest prodziekanem. Jego specjalnością są filmy klasy B, którym poświęcił doktorat. Popularyzuje złe filmy m.in. na festiwalach Transatlantyk w Poznaniu i Cropp Kultowe w Katowicach. Współpracuje z warszawskim kinem Muranów, gdzie od lat prezentuje najgorsze filmy świata.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.