Wiadomości z Martwej Strefy – 063 – 07. 2016

W dwie­ście czter­dzie­stym pią­tym odcinku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swoją serię, w któ­rej pod­su­mo­wuję kolejne mie­siące pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z lipca 2016 r.


Spis tre­ści i przy­datne linki:

0:00:00 – 0:01:36 – Wstęp
0:01:37 – 0:10:05 – Blok książ­kowo-komik­sowy
Bazar złych snów z dodat­ko­wym opo­wia­da­niem, Ste­phen King zosta­nie odzna­czony w Biblio­tece Kon­gresu Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Six Scary Sto­riesThe Dark Tower: Sailor, Joe Hill: sce­na­riu­sze Tales from the Dark­side, The Gra­phic Novel Col­lec­tion

0:10:40 – 0:34:27 – Blok fil­mowy
Mroczna Wieża: Mat­thew McCo­nau­ghey jako Czło­wiek w czerni, Idris Elba jako Roland, wię­cej zdjęć, jesz­cze wię­cej zdjęć, i jesz­cze wię­cej zdjęć, Kathe­ryn Win­nick, Tom Tay­lor koń­czy pracę przy Wieży, ofi­cjalne infor­ma­cje i zdję­cia z Enter­te­in­ment Weekly, jesz­cze wię­cej ofi­cjal­nych zdjęć, i jesz­cze kilka nie­ofi­cjal­nych, apli­ka­cja Som­bra Group, zapo­wiedź Char­liego Puf-Puf, kon­krety o Char­liem Puf-Puf, wywiady z Idri­sem Elbą
To: ofi­cjalne zdję­cie Pennywise’a, Belch Hug­gins, Vic­tor Criss, gang Bowersa w kom­ple­cie, fil­miki poka­zu­jący Derry, i jesz­cze jeden fil­mik z Derry, kanały pod Derry, opusz­czony dom na Neibolt Street, zapo­wiedź blu-ray
Mgła: kolejna aktorka, i jesz­cze 8 akto­rów, i na koniec główny boha­ter, pierw­sze zdję­cia z planu,dru­gie zdję­cia z planu
Prze­wró­cone drzewo ze Ska­za­nych na Shaw­shank
Comic-Con Kielce


0:34:28 – 0:39:28 Wstawka Szy­masa
0:47:07 – 1:07:07 Pod­ca­stowe pod­su­mo­wa­nie Żar­łoka

Pod­su­mo­wa­nie pod­ca­stowe lipca: 32 pod­ca­sty
Mando (16 pod­ca­stów), Szy­mas (12 pod­ca­stów), Jerry (7 pod­ca­stów), Skura (4 pod­ca­sty)

1:07:08 – 1:14:21 Żar­ło­kowe pod­su­mo­wa­nia Szy­masa

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.