I nie było już nikogo

„I nie było już niko­go”, wyda­na w 1939 roku powieść Kró­lo­wej kry­mi­na­łu zyska­ła bar­dzo szyb­ko sta­tus kla­sy­ka gatun­ku, zaś na prze­strze­ni lat docze­ka­ła się tak­że licz­nych ekra­ni­za­cji. W naj­now­szym odcin­ku Jer­ry bie­rze na warsz­tat jej naj­now­szą adap­ta­cję, gwiaz­dor­sko obsa­dzo­ny mini-serial od BBC, a przy tym przy­pad­ko­wo spo­glą­da na powieść świe­żym okiem, wyra­ża tęsk­no­tę za magią kina i wygła­sza kon­tro­wer­syj­ne tezy.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.