Wiadomości z Martwej Strefy – 063 – 07. 2016

W dwie­ście czter­dzie­stym pią­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z lip­ca 2016 r.


Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:

0:00:00 – 0:01:36 – Wstęp
0:01:37 – 0:10:05 – Blok książkowo-komiksowy
Bazar złych snów z dodat­ko­wym opo­wia­da­niem, Ste­phen King zosta­nie odzna­czo­ny w Biblio­te­ce Kon­gre­su Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Six Sca­ry Sto­riesThe Dark Tower: Sailor, Joe Hill: sce­na­riu­sze Tales from the Dark­si­de, The Gra­phic Novel Collection

0:10:40 – 0:34:27 – Blok filmowy
Mrocz­na Wie­ża: Mat­thew McCo­nau­ghey jako Czło­wiek w czer­ni, Idris Elba jako Roland, wię­cej zdjęć, jesz­cze wię­cej zdjęć, i jesz­cze wię­cej zdjęć, Kathe­ryn Win­nick, Tom Tay­lor koń­czy pra­cę przy Wie­ży, ofi­cjal­ne infor­ma­cje i zdję­cia z Enter­te­in­ment Weekly, jesz­cze wię­cej ofi­cjal­nych zdjęć, i jesz­cze kil­ka nie­ofi­cjal­nych, apli­ka­cja Som­bra Gro­up, zapo­wiedź Char­lie­go Puf-Puf, kon­kre­ty o Char­liem Puf-Puf, wywia­dy z Idri­sem Elbą
To: ofi­cjal­ne zdję­cie Pen­ny­wi­se­’a, Belch Hug­gins, Vic­tor Criss, gang Bower­sa w kom­ple­cie, fil­mi­ki poka­zu­ją­cy Der­ry, i jesz­cze jeden fil­mik z Der­ry, kana­ły pod Der­ry, opusz­czo­ny dom na Neibolt Stre­et, zapo­wiedź blu-ray
Mgła: kolej­na aktor­ka, i jesz­cze 8 akto­rów, i na koniec głów­ny boha­ter, pierw­sze zdję­cia z pla­nu,dru­gie zdję­cia z planu
Prze­wró­co­ne drze­wo ze Ska­za­nych na Shawshank
Comic-Con Kiel­ce


0:34:28 – 0:39:28 Wstaw­ka Szymasa
0:47:07 – 1:07:07 Pod­ca­sto­we pod­su­mo­wa­nie Żarłoka

Pod­su­mo­wa­nie pod­ca­sto­we lip­ca: 32 podcasty
Man­do (16 pod­ca­stów), Szy­mas (12 pod­ca­stów), Jer­ry (7 pod­ca­stów), Sku­ra (4 podcasty)

1:07:08 – 1:14:21 Żar­ło­ko­we pod­su­mo­wa­nia Szymasa

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.