Droga do Odrodzenia. Superman – Lois i Clark

Ostat­ni syn Kryp­to­na i ostat­nia cór­ka Zie­mi. Para wal­czą­ca o praw­dę i spra­wie­dli­wość. Czło­wiek ze Sta­li oraz nie­ustra­szo­na repor­ter­ka, któ­ra była miło­ścią jego życia. W wyni­ku wyda­rzeń zna­nych jako Fla­sh­po­int oraz Kon­wer­gen­cja zna­leź­li się w rze­czy­wi­sto­ści zło­żo­nej z pięć­dzie­się­ciu dwóch świa­tów, któ­re skła­da­ją się na multiwersum.

Lois, Clark oraz ich synek Jona­than zosta­li prze­trans­por­to­wa­ni na Zie­mię z pozo­ru podob­ną do tej, któ­rą zosta­wi­li za sobą, jed­nak zupeł­nie inną. Ta Zie­mia ma już swo­ją Lois Lane i swo­je­go Clar­ka Ken­ta. Super­man budzi tu nie­uf­ność, a ewen­tu­al­ne poja­wie­nie się dwóch Super­ma­nów mogło­by dopro­wa­dzić do kata­stro­fy. Przez lata para żyła w ukry­ciu. Clark wal­czył ze złem pod osło­ną ciem­no­ści, a Lois jako ano­ni­mo­wa dzien­ni­kar­ka. Lecz teraz wszyst­kie ich sekre­ty wyj­dą na jaw, a Jona­than znaj­dzie się w samym cen­trum wyda­rzeń. Pozo­sta­je tyl­ko jed­no pyta­nie: Czy nad­szedł czas, aby praw­dzi­wy Czło­wiek Jutra się ujawnił?

Album „Super­man – Lois i Clark” ze sce­na­riu­szem Dana Jur­gen­sa (Booster Gold, Super­man, Adven­tu­res of Super­man, Thor), do któ­re­go rysun­ki stwo­rzył Lee Weeks (The Bat­man Chro­nic­les: Gaun­tlet, Dare­de­vil, Gam­bit, Spi­der­man: Death and Desti­ny) to pre­lu­dium histo­rii „Ostat­nie dni Super­ma­na”, któ­ra uka­że się w sierpniu!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.