Strefa Mroku – epizod specjalny #5 – Strefa czyta

Rafał, Łukasz „Żar­łok” i Jacek wspól­nie zapra­sza­ją na jesien­ne czy­ta­nie – w ramach epi­zo­du spe­cjal­ne­go; „Stre­fa Czy­ta”. Rafał zda­je rela­cję z lek­tu­ry książ­ki nie­zwy­kłej i na paź­dzier­ni­ko­wy czas, wręcz dosko­na­łą – rzecz bowiem o „Pust­kach”, debiu­tanc­kiej powie­ści A. M. Hur­leya. Rafał ze swa­dą i zaan­ga­żo­wa­niem prze­dzie­ra się przez lite­rac­kie wrzo­so­wi­ska, osnu­te wiecz­ną mgła. Towa­rzy­szą mu dwaj bra­cia, pró­bu­ją­cy poznać tajem­ni­cę tych dziw­nych obsza­rów. „Pust­ki” w stresz­cze­niu Rafa­ła, sta­ną się też pre­tek­stem do uka­za­nia moty­wów z wła­sne­go, real­ne­go doświad­cza­nia bry­tyj­skiej aury i przy­ro­dy tej­że w szcze­gól­no­ści. Tym bar­dziej recen­zja sta­je się war­to­ścio­wa, bo jak­że oso­bi­sta. Łukasz nato­miast, raczy się stra­wą wyjąt­ko­wą, łączą­cą lite­ra­tu­rę naj­wyż­szych lotów spod zna­ku Kaf­ki z komik­sem malo­wa­nym ręcz­nie, na modłę daw­nych mistrzów, bie­głych w rze­mio­śle manu­al­ne­go two­rze­nia. To wszyst­ko za spra­wą „Prze­mia­ny” Szy­mo­na Kaź­mier­czy­ka – nowej pro­po­zy­cji na rodzi­mym ryn­ku wydaw­ni­czym komik­sów wła­śnie. Łukasz opi­su­je i opi­su­je pięk­ne kadry, aby w koń­cu się pod­dać i zapro­sić resz­tę towa­rzy­stwa, do wła­sne­go pod­pa­trze­nia stron tegoż komik­su. A gdy się to wyda­rza „achom” i „ochom” nie będzie koń­ca. Swo­istą księ­gę dzie­cię­cych wspo­mnień otwo­rzy Jacek, recen­zu­jąc zbiór opo­wie­ści gra­ficz­nych pod wspól­nym tytu­łem „Relax”. Te na nowo wydru­ko­wa­ne, archa­icz­ne komik­sy z cza­sów PRL, oka­zu­ją się – czę­ścio­wo – kufrem peł­nym dobrych fabuł. Pod koniec spo­tka­nia robi się już bar­dzo sen­ty­men­tal­nie; dużo jest o lek­tu­rach z dzie­ciń­stwa, poja­wią się opo­wie­ści z lasów i Mumin­ki. Będzie wzru­sza­ją­co i weso­ło zara­zem. Na takie czy­ta­nie miło Was; słu­cha­czem zapraszamy!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na StrefaMrokuPodcast.pl 

Jacek Rokosz

http://www.strefamrokupodcast.pl/

Doktor sztuki filmowej, absolwent łódzkiej filmówki, z wykształcenia reżyser filmów animowanych. Wykłada na macierzystej uczelni i na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie jest prodziekanem. Jego specjalnością są filmy klasy B, którym poświęcił doktorat. Popularyzuje złe filmy m.in. na festiwalach Transatlantyk w Poznaniu i Cropp Kultowe w Katowicach. Współpracuje z warszawskim kinem Muranów, gdzie od lat prezentuje najgorsze filmy świata.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.