Mgła

David Dray­ton i jego synek Billy zna­leźli się w licz­nej gru­pie miesz­kań­ców mia­steczka, któ­rzy zostali uwię­zieni w super­mar­ke­cie z powodu tajem­ni­czej mgły. David jako pierw­szy orien­tuje się, że w opa­rach czai się coś zabój­czego, prze­ra­ża­ją­cego. Lecz tak naprawdę to nie mgła sta­nowi naj­więk­sze zagro­że­nie…
Ludzka natura w obli­czu paniki jest nie­prze­wi­dy­walna.

W sto czter­dzie­stym ósmym odcinku pod­ca­stu Radio SK powraca duet Hubert „Mando” Span­dow­ski i Michał „Jerry” Rako­wicz – autor bloga Jerry’s Tales. Dzi­siej­sza audy­cja jest wstę­pem do przy­szłego omó­wie­nia zbioru „Szkie­le­towa załoga”. Na począ­tek nieco dokład­niej przy­glą­damy się pierw­szej nowelce ze zbioru i jej ekra­ni­za­cji.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.