Mgła

David Dray­ton i jego synek Bil­ly zna­leź­li się w licz­nej gru­pie miesz­kań­ców mia­stecz­ka, któ­rzy zosta­li uwię­zie­ni w super­mar­ke­cie z powo­du tajem­ni­czej mgły. David jako pierw­szy orien­tu­je się, że w opa­rach czai się coś zabój­cze­go, prze­ra­ża­ją­ce­go. Lecz tak napraw­dę to nie mgła sta­no­wi naj­więk­sze zagrożenie…
Ludz­ka natu­ra w obli­czu pani­ki jest nieprzewidywalna.

W sto czter­dzie­stym ósmym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK powra­ca duet Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Michał „Jer­ry” Rako­wicz – autor blo­ga Jer­ry­’s Tales. Dzi­siej­sza audy­cja jest wstę­pem do przy­szłe­go omó­wie­nia zbio­ru „Szkie­le­to­wa zało­ga”. Na począ­tek nie­co dokład­niej przy­glą­da­my się pierw­szej nowel­ce ze zbio­ru i jej ekranizacji.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.