Perdition: Księga Kruka

Oto jest. Pół roku wytę­żo­nej pra­cy, sce­na­riusz liczą­cy trzy­dzie­ści sytych stron, nie­mal czter­dzie­ści minut kli­ma­tycz­ne­go sound­trac­ku skom­po­no­wa­ne­go spe­cjal­nie na potrze­by słu­cho­wi­ska, dwu­na­sto­oso­bo­wa obsa­da skła­da­ją­ca się w zna­ko­mi­tej więk­szo­ści z doświad­czo­nych pod­ca­ste­rów pro­wa­dzą­cych popu­lar­ne i sze­ro­ko roz­po­zna­wal­ne audy­cje (patrz niżej). Rezul­tat? Liczą­ce prze­szło pół­to­rej godzi­ny słu­cho­wi­sko w kli­ma­tach dark fan­ta­sy, będą­ce praw­do­po­dob­nie naj­więk­szym, naj­bar­dziej zło­żo­nym tego typu ama­tor­skim przed­się­wzię­ciem w pol­skim Inter­ne­cie. Zapra­szam do wysłuchania.


For­mat  – *.mp3
Dłu­gość – 01:32:01
Waga     – 126,4 MB

FABUŁA

Per­di­tion: Księ­ga Kru­ka przed­sta­wia losy Risal­do – mło­de­go męż­czy­zny będą­ce­go na usłu­gach cesar­skiej siat­ki wywia­dow­czej. Kie­dy monar­cha nie­omal ginie w skry­to­bój­czym zama­chu, Risal­do zosta­je wplą­ta­ny w dwor­ską intry­gę, w któ­rej nic nie jest takie jakim się wyda­je, przy­ja­cie­le oka­zu­ją się wro­ga­mi, zacie­kli prze­ciw­ni­cy zmu­sze­ni są zawią­zy­wać nie­ocze­ki­wa­ne soju­sze, zaś bar­dzo sta­ra i bar­dzo nie­bez­piecz­na magia budzi się do życia. Co gor­sza, wie­le zna­ków na nie­bie i zie­mi zda­je się prze­po­wia­dać rychły koniec świa­ta. Jak w tej sytu­acji odnaj­dzie się głów­ny boha­ter? Kto jest kim w tej sza­ra­dzie? Jak poto­czą się losy Ges­bert i całe­go Cesar­stwa? O tym wszyst­kim może­cie się dowie­dzieć tyl­ko w jeden sposób.

MUZYKA

Na potrze­by Per­di­tion: Księ­ga Kru­ka Dawid „Gam­bit” Bana­siuk, kom­po­zy­tor, reali­za­tor dźwię­ku i mul­tiin­stru­men­ta­li­sta stwo­rzył kli­ma­tycz­ną ścież­kę dźwię­ko­wą liczą­cą szes­na­ście utwo­rów. Wio­dą­cym instru­men­tem muzycz­nym jest w nim szpi­net, tro­chę zapo­mnia­ny już stru­no­wo-kla­wi­szo­wy instru­ment o cha­rak­te­ry­stycz­nym brzmie­niu, popu­lar­ny w XVII wie­ku. Łącząc tra­dy­cyj­ne instru­men­ty muzycz­ne z cięż­ki­mi brzmie­nia­mi gitar i elek­tro­ni­ki muzy­ka nada­je słu­cho­wi­sku uni­kal­ne­go kli­ma­tu. Dzię­ki sta­ra­niom Dawi­da Per­di­tion: Księ­ga Kru­ka brzmi o wie­le bar­dziej kli­ma­tycz­nie, niż mogłem to sobie wyma­rzyć. Sound­trac­ku może­cie posłu­chać poni­żej albo na YouTu­be­’o­wym pro­fi­lu Dawi­da. Zapraszam.

GRAFIKA

Choć Per­di­tion jest słu­cho­wi­skiem, to jed­nak potrze­bo­wał pew­nej wizu­ali­za­cji gra­ficz­nej. Gra­fi­ki, któ­rych uży­wa­my przy pro­mo­cji nasze­go pro­jek­tu są autor­stwa Kami­la „Lupu­sa” Boet­t­che­ra, nie­sa­mo­wi­cie uzdol­nio­ne­go i płod­ne­go rysow­ni­ka, któ­ry w dodat­ku lubu­je się w mrocz­nych i posęp­nych kli­ma­tach, nic zatem dziw­ne­go, że to do nie­go zwró­ci­łem się w tej spra­wie. Kamil, jak zresz­tą zwy­kle, odwa­lił kawał napraw­dę dobrej robo­ty pro­jek­tu­jąc powyż­szą gra­fi­kę oraz logo Per­di­tion. Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych twór­czo­ścią Lupu­sa ser­decz­nie zapra­szam na jego blo­ga, gdzie może­cie zna­leźć stwo­rzo­ne przez nie­go gra­fi­ki, ilu­stra­cje i komiksy.

OBSADA

Choć żad­na z wystę­pu­ją­cych w Per­di­tion osób nie jest zawo­do­wym akto­rem, to jed­nak wszy­scy dali z sie­bie wszyst­ko, by brzmieć jak naj­le­piej. Po czę­ści są to moi zna­jo­mi i przy­ja­cie­le, któ­rzy zgo­dzi­li się, bym ukradł im gło­sy i nie­cnie wyko­rzy­stał do swych wła­snych celów, po czę­ści – jak już wspo­mnia­łem – pod­ca­ste­rzy, któ­rych posta­no­wi­łem zapro­sić do wspól­nej zaba­wy. Mam wiel­ką nadzie­ję, że nagry­wa­jąc swo­je kwe­stie do słu­cho­wi­ska bawi­li się rów­nie dobrze co ja, słu­cha­jąc ich. Wszyst­kim wam, moi dro­dzy, bar­dzo za to dzię­ku­ję i cie­szę się, że uda­ło nam się wspól­nie upich­cić coś fajnego.

Risal­do – Dawid Banasiuk

Ger­hard – Jaro­sław Sosnowski
Vic­tor – Michał „Jer­ry” Rako­wicz (Jer­ry­’s Tales)
Corow –  Hubert „Man­do” Span­dow­ski (Radio SK)
Cesarz - Michał Kowal (Masa Kul­tu­ry)
Sara – Anna „Mysza” Pio­trow­ska (Mysz­masz)
Bec­kett - Dawid Maron (PAD­cast)
LeMar­chant – Łukasz „Sku­ra” Sku­ra (Radio SK)
Straż­nik – Hubert Mościcki
Kobie­ta we śnie – Ola Sójka
Rot­bart - Michał Siwiec
Nar­ra­tor - Michał Ochnik

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Dawid Banasiuk

Realizator dźwięku, muzyk, instrumentalista, kompozytor. Fan folku, fantastyki i science fiction. Pracuje z dźwiękiem przy słuchowiskach, nagraniach, muzyce, filmach i animacjach. Wolne chwile spędza na nadrabianiu filmów i seriali oraz na bębnieniu w gierki.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.