Go(ne) Home, Ethan Carter

W czter­dzie­stym siód­mym tygo­dniu nagry­wa­nia Szy­mas udaje się w podróż do Wiscon­sin w USA, by wspól­nie ze swoim gościem omó­wić dla Was dwie gry: Gone Home (The Ful­l­bri­ght Com­pany, 2013) oraz The Vani­shing of Ethan Car­ter (The Astro­nauts, 2014). Nie­stety nie wszystko idzie zgod­nie z pla­nem. Gościa nie ma w domu, a Szy­mas, pró­bu­jąc ogar­nąć sze­roki temat w poje­dynkę, zapo­mina o wielu wąt­kach, które chciał poru­szyć. Osta­tecz­nie jed­nak oma­wia oba tytuły, wspo­mina krótko o tym, czym są wal­king simu­la­tors i envi­ron­men­tal sto­ry­tel­ling oraz wyja­śnia, czego szu­kają Kaitlin Gre­en­briar i Paul Pro­spero.

Zain­te­re­so­wa­nych zgłę­bie­niem pew­nych wąt­ków odsy­łam tu i tam:
Alche­mia Gier poświę­cona Gone Home.
Pre­zen­ta­cja Harveya Smi­tha i Mat­thiasa Wor­cha poświę­cona nar­ra­cji przez oto­cze­nie („What Hap­pe­ned Here? Envi­ron­men­tal Sto­ry­tel­ling”) – slajdy oraz audio.
Tim Hen­ge­veld „Let the world do the tal­king
Łowcy przy­gód na tro­pie Ethana Car­tera
Dolny Śląsk a Red Creek Val­ley
Adam Chmie­larz o zakoń­cze­niu Ethana Car­tera
Pre­zen­ta­cja Adama Chmie­la­rza z Digi­tal Dra­gons 2014 („Holy Grail of Nar­ra­tive Games, or How to Tell a Story thro­ugh Game­play”)
Kilka cie­ka­wo­stek dot. gry oraz wyni­ków sprze­daży w pierw­szym mie­siącu po pre­mie­rze

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.