Witamy w Hogwarcie

Zapra­sza­my na pierw­szy pod­cast w cyklu „Dwa tygo­dnie z Har­rym Pot­te­rem”, czy­li na omó­wie­nie kul­tu­ro­we­go feno­me­nu, jakim sta­ły się powie­ści J.K. Row­ling oraz ich adap­ta­cje. W audy­cji wspo­mi­na­my począt­ki książ­ko­we­go uni­wer­sum oraz prze­ja­wy jego popu­lar­no­ści w naszym kra­ju. Jeże­li wie­cie, czym są Won­der­bo­ok, fasol­ki wszyst­kich sma­ków, noc­ne pre­mie­ry i Zamek cza­ro­dzie­jów, może­cie powspo­mi­nać razem z nami. Jeże­li zaś nie macie o wspo­mnia­nych kwe­stiach bla­de­go poję­cia, tym bar­dziej zachę­ca­my do odsłu­chu, gdyż to naj­wyż­szy czas, by odkryć czar Harry’ego Pottera!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • Zaczą­łem teraz przez Was odczu­wać potrze­bę kupie­nia sobie tego nowe­go wydania.

  Co do audio­bo­oków, kil­ka dni temu słu­cha­łem jedyn­ki w inter­pre­ta­cji Fron­czew­skie­go i bar­dzo faj­nie to brzmi, ale wyda­nie bry­tyj­skie total­nie mnie zachwy­ci­ło. Zga­dzam się, że słu­cha­nie Har­re­go jest ide­al­ne, szcze­gól­nie jeśli się już zna histo­rię z poprzed­nich lek­tur. Audio­bo­oko­we ideały.

  • Szy­mas

   Mnie teraz kusi to wyda­nie ilu­stro­wa­ne. Dodat­ko­wo Man­do dał nam wczo­raj(?) znać, że „Gra o tron” też będzie teraz mia­ła takie wyda­nie. Moje kon­to ban­ko­we pła­cze. Moje pół­ki na książ­ki protestują.

   Mia­łem słu­chać bry­tyj­skich audio­bo­oków, ale począt­ko­wo to Fron­czew­ski wygrał duell na odczy­ta­nie pierw­szych 2–3 roz­dzia­łów 🙂 Może za rok czy dwa, gdy naj­dzie mnie ocho­ta na odświe­że­nie histo­rii, prze­słu­cham wyda­nie konkurencji 🙂

   • Man­do­us

    Możesz sobie wmó­wić, że kupi­łeś te ilu­stro­wa­ne wyda­nia i scho­wa­łeś na samym dnie kar­to­nów, któ­re leżą pod wszyst­ki­mi inny­mi kar­to­na­mi. I tak nigdy nie doko­piesz się do tego miej­sca więc to czy te książ­ki fak­tycz­nie tam są czy nie to już więk­szej róż­ni­cy nie robi.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608687 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996