Men – druga wizyta Skury

Powtór­na wizy­ta w kinie na nowym fil­mie Ale­xa Gar­lan­da ujaw­ni­ła kil­ka ukry­tych smacz­ków. Dzi­siaj Sku­ra zapra­sza na w peł­ni spoj­le­ro­wą ana­li­zę „MEN”. A wła­ści­wie będzie to ana­li­za pierw­szej poło­wy fil­mu, oraz wyja­śnie­nie, dla­cze­go nasz pod­ca­ster nie wytrzy­mał do koń­ca projekcji.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.