Strefa Mroku 1x16 The Hitch-Hiker

Nan Adams ma dziw­ne prze­czu­cie doty­czą­ce pew­ne­go auto­sto­po­wi­cza. Otóż Nan – któ­ra wybra­ła się w samot­ną, waka­cyj­ną wyciecz­kę samo­cho­dem po kra­ju – ma wra­że­nie, że jakiś auto­sto­po­wicz ją prze­śla­du­je. Gdzie­kol­wiek kobie­ta się poja­wi: w przy­droż­nej sta­cji paliw, na prze­jeź­dzie kole­jo­wym, sto­jąc w kor­ku – wciąż widzi tego same­go męż­czy­znę, któ­ry z uśmie­chem na twa­rzy, pró­bu­je się do niej zbli­żyć. Dopeł­nie­niem dziw­ne­go uczu­cia osa­cze­nia, jest to, że Nan zda sobie wkrót­ce spra­wę, że owe­go auto­sto­po­wi­cza widzi tyl­ko ona (!) Dziew­czy­na popa­da w czar­ną roz­pacz. Jej wyciecz­ka zamie­nia się w panicz­ną uciecz­kę przed… no wła­śnie przed kim lub przed czym pani Adams ucie­ka? Nan podró­żu­je do Kali­for­nii: pogo­da jest wyśmie­ni­ta, dni cie­płe i peł­ne słoń­ca. Jed­nak to pozory…ponieważ dziew­czy­na skrę­ci­ła w złym kie­run­ku i zbli­ży­ła się zanad­to do Stre­fy Mro­ku… Co z tym rewe­la­cyj­nym epi­zo­dem wspól­ne­go ma postać Orso­na Wel­le­sa? Dla­cze­go war­to pod­wo­zić mary­na­rzy? I pyta­nie chy­ba naj­waż­niej­sze: jak inter­pre­to­wać całość „Auto­sto­po­wi­cza” z pozy­cji widza XXI wie­ku? Na te i wie­le innych pytań wyjąt­ko­wo (bo epi­zod na to zagło­su­je) „Stre­fa” powięk­sza swój skład i trzech Ami­gos: Jacek, Rafał i Łukasz „Żar­łok” zażar­cie pody­sku­tu­ją o złych i dobrach stro­nach jaz­dy auto­sto­pem. Zapraszamy!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na StrefaMrokuPodcast.pl 

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Jacek Rokosz

http://www.strefamrokupodcast.pl/

Doktor sztuki filmowej, absolwent łódzkiej filmówki, z wykształcenia reżyser filmów animowanych. Wykłada na macierzystej uczelni i na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie jest prodziekanem. Jego specjalnością są filmy klasy B, którym poświęcił doktorat. Popularyzuje złe filmy m.in. na festiwalach Transatlantyk w Poznaniu i Cropp Kultowe w Katowicach. Współpracuje z warszawskim kinem Muranów, gdzie od lat prezentuje najgorsze filmy świata.