Uniwersum Metro 2033: Dzielnica obiecana

Recen­zja pierw­szej pol­skiej książki z Uni­wer­sum Metro 2033 – „Dziel­nicy obie­ca­nej” Pawła Majki.

Dwie dekady po ato­mo­wej zagła­dzie, czasy Pożogi. Gatu­nek homo sapiens na powrót został spro­wa­dzony do roli jed­nego z kon­ku­ren­tów w grze o prze­trwa­nie. Zmie­niło się wszystko. Tylko ludzie pozo­stali tacy jak daw­niej.

Nowa Huta. Zapro­jek­to­wane i zbu­do­wane od pod­staw robot­ni­cze mia­sto. XVIII dziel­nica Kra­kowa. To tu, w pod­ziem­nych schro­nach, miesz­kają ci, któ­rzy prze­trwali nukle­arną apo­ka­lipsę. Każdy dzień ozna­cza dla nich walkę, każdy mie­siąc przy­nosi nowe zagro­że­nia. Wśród strzę­pów cywi­li­za­cji prze­ży­cie kolej­nego roku zakrawa na cud. Zdra­dzeni i zmu­szeni do ucieczki miesz­kańcy Nowej Huty wyru­szają na poszu­ki­wa­nie mitycz­nego raju – Kom­bi­natu. Nie wie­dzą jesz­cze, że z nie­do­stęp­nego dla nich cen­trum Kra­kowa nad­ciąga prze­ra­ża­jąca horda, która odmieni znany im świat. Jed­nak to śmier­telne nie­bez­pie­czeń­stwo okaże się tylko tłem dla pie­kła, które ludzie nie­zmien­nie gotują sobie sami nawza­jem.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.