Uniwersum Metro 2033: Dzielnica obiecana

Recen­zja pierw­szej pol­skiej książ­ki z Uni­wer­sum Metro 2033 – „Dziel­ni­cy obie­ca­nej” Paw­ła Majki.

Dwie deka­dy po ato­mo­wej zagła­dzie, cza­sy Pożo­gi. Gatu­nek homo sapiens na powrót został spro­wa­dzo­ny do roli jed­ne­go z kon­ku­ren­tów w grze o prze­trwa­nie. Zmie­ni­ło się wszyst­ko. Tyl­ko ludzie pozo­sta­li tacy jak dawniej.

Nowa Huta. Zapro­jek­to­wa­ne i zbu­do­wa­ne od pod­staw robot­ni­cze mia­sto. XVIII dziel­ni­ca Kra­ko­wa. To tu, w pod­ziem­nych schro­nach, miesz­ka­ją ci, któ­rzy prze­trwa­li nukle­ar­ną apo­ka­lip­sę. Każ­dy dzień ozna­cza dla nich wal­kę, każ­dy mie­siąc przy­no­si nowe zagro­że­nia. Wśród strzę­pów cywi­li­za­cji prze­ży­cie kolej­ne­go roku zakra­wa na cud. Zdra­dze­ni i zmu­sze­ni do uciecz­ki miesz­kań­cy Nowej Huty wyru­sza­ją na poszu­ki­wa­nie mitycz­ne­go raju – Kom­bi­na­tu. Nie wie­dzą jesz­cze, że z nie­do­stęp­ne­go dla nich cen­trum Kra­ko­wa nad­cią­ga prze­ra­ża­ją­ca hor­da, któ­ra odmie­ni zna­ny im świat. Jed­nak to śmier­tel­ne nie­bez­pie­czeń­stwo oka­że się tyl­ko tłem dla pie­kła, któ­re ludzie nie­zmien­nie gotu­ją sobie sami nawzajem.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.