Upgrade

Upgra­de to cyber­pun­ko­wy tech­no­th­ril­ler akcji o sztucz­nej inte­li­gen­cji wsz­cze­pio­nej boha­te­ro­wi, któ­ry pra­gnie pomścić swo­ją żonę. W tym prze­peł­nio­nym dic­kow­skim kli­ma­tem fil­mie obser­wu­je­my zma­ga­nia hybry­dy czło­wie­ka i kom­pu­te­ra, w star­ciu, w któ­rym każ­dy wal­czy o swo­je. A następ­ca HALa 9000 ucie­ka się do naj­bar­dziej prze­bie­głych środ­ków. Żar­łok TV​ szu­ka odpo­wie­dzi na pyta­nie o isto­tę czło­wie­czeń­stwa, o to, jak funk­cjo­nu­je pod­rób­ka czło­wie­ka oraz jak sma­ku­je pod­rób­ka kawy. UWAGA: Odci­nek zup­grej­do­wa­ny efek­ta­mi ste­reo sior­ba­nia kawy!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.