David Hunter tom 3: Szepty zmarłych

David Hun­ter, cenio­ny lon­dyń­ski antro­po­log sądo­wy, o śmier­ci wie wszyst­ko. Po kolej­nym śledz­twie, któ­re­go omal nie przy­pła­cił życiem, wra­ca do miej­sca, gdzie uczył się zawo­du: Ośrod­ka Badań Antro­po­lo­gicz­nych, nazy­wa­ne­go potocz­nie Tru­pią Far­mą. Tam, z pomo­cą Toma Lie­ber­ma­na, men­to­ra i przy­ja­cie­la, ma nadzie­ję odzy­skać spo­kój i pew­ność sie­bie. Tam też roz­po­czy­na śledz­two w spra­wie kosz­mar­ne­go mor­der­stwa. Spra­wy nabie­ra­ją tem­pa, gdy David ze ści­ga­ją­ce­go sta­nie się ściganym…

Książ­kę „Szep­ty zmar­łych”, w inter­pre­ta­cji Fili­pa Kosio­ra, kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Audioteka.pl.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.