Twin Peaks – sezon 3 – pierwsze wrażenia

W 1991 roku Laura Pal­mer obie­cała, że zoba­czymy się za 25 lat. Wła­śnie jeste­śmy świad­kami wyda­rze­nia, jakiego na małym ekra­nie jesz­cze nie było. Serial, który na początku lat dzie­więć­dzie­sią­tych zatrząsł tele­wi­zją i na zawsze ją zmie­nił, powraca wraz z trze­cim sezo­nem i nie jest to tylko podą­ża­nie za modną falą powro­tów, a uza­sad­niona fabu­lar­nie kon­ty­nu­acja. Takie wyda­rze­nie wymaga spe­cjal­nego potrak­to­wa­nia w Kon­glo­me­ra­cie, a tym samym zapra­szamy Was na cykl pod­ca­stów, w któ­rych przyj­rzymy się kolej­nym eta­pom histo­rii  mia­steczka leżą­cego pod bliź­nia­czymi wzgó­rzami.

Jak bar­dzo zmie­nia się „Twin Peaks” po ćwierć wieku nie­obec­no­ści? Do jakiego odbiorcy skie­ro­wany jest ten sezon?Jaki jest kli­mat nowej opo­wie­ści? Kogo ze sta­rej gwar­dii bra­kuje? Czyja nie­obec­ność jest istotna a czyja nie­wy­czu­walna? Co takiego mówi nam na star­cie nowa czo­łówka serialu? Dla­czego nie bra­kuje nam karła z Pocze­kalni? Czy Mando potrafi wypo­wie­dzieć popraw­nie imię Dougie? Odpo­wie­dzi na te i wiele innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji.

Zapra­szamy na czwarty pod­cast z cyklu „Tydzień w Twin Peaks”, w któ­rym Mando, zaja­da­jąc naj­lep­szy pla­cek wiśniowy, popija go cho­ler­nie dobrą kawą i tym razem samo­dziel­nie oma­wia swoje pierw­sze wra­że­nia z czte­rech odcin­ków 3. sezonu serialu „Twin Peaks”.

W pierw­szej poło­wie pod­ca­stu omi­jam spo­ilery zarówno z nowej odsłony serialu jak i z dwóch pierw­szych sezo­nów. Sek­cja spoj­le­rowa roz­po­czyna się w 19:31.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • Huma­ni­sta Michał

  Ten nowy Twin Peaks jest robiony jak piąty sezon Samu­raja Jacka – powrót po ponad dzie­się­ciu latach, ten sam styl ale mimo to nowe rze­czy, ta sama obsada, no i rów­nież zmie­niona czo­łówka.

  • Żar­łok Tv

   „TEN SAM STYL” ???

   • Huma­ni­sta Michał

    xDD No też są te oni­ryczne sceny, Żar­łok łap za nug­getsy a nie za słówka.