Jak zupełnie zniknąć

Audy­cja Zku­ry powra­ca po dłu­giej pżer­wie na tysią­ce śmie­cio­wych kalo­rii! Co jest tema­tem prze­wod­nim audy­cji? Jak zawsze – muzycz­ne ADHD pro­wa­dzą­ce­go! Któ­ry wycho­dzi od luź­ne­go prze­my­śle­nia z pio­sen­ki Radio­he­ad „Jak zupeł­nie znik­nąć”. To muzycz­na podróż przez gatun­ki muzycz­ne, skraj­ne emo­cje, paste­lo­we kolo­ry, oraz miej­sca, któ­re poja­wia­ją się w wyobraź­ni słu­cha­jąc muzyki.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.