Świąteczne horrory cz. 16

Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią po raz szó­sty zapra­szam Was na świą­teczny mara­ton maka­bry i hor­roru. Dzi­siaj star­tuję z kolej­ną gru­dniową serią pod­ca­stową i kon­ty­nu­uję zapo­cząt­ko­wany przed pię­cio­ma laty tema­tyczny cykl, w któ­rym w skró­cie zapre­zen­tuję kolej­ną daw­kę alter­na­tywy dla pol­sa­tow­skich pro­po­zy­cji do ramów­ki świą­tecz­nej. Tra­dy­cyj­nie będą to zarów­no fil­my dobre jak i „pereł­ki” wygrze­bane z naj­głęb­szych cze­lu­ści archi­wum kine­ma­to­gra­fii. Sama seria nato­miast przej­dzie pew­ne prze­mia­ny, o któ­rych wię­cej usły­szy­cie już w samej audycji.

W dzi­siej­szym prze­glą­dzie omawiam:

 • San­tas Sic­kest: Tales of Ter­ror, Tor­tu­re, Mur­der and Gore
  (Slop­py the Psy­cho­tic (2012), IBS: Irri­ta­ble Bowel Syn­dro­me (2012), The Expe­ri­ment (2012))
 • Maniac Cop 2 (1990)
 • Dismem­be­ring Chri­st­mas (2015)

Spis wszyst­kich fil­mów omó­wio­nych w ramach serii „Świą­tecz­ne horrory”

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • Marek Bole­sta

  Wow, ile to już lat 🙂

  Pamię­tam, że kie­dyś mia­łeś waha­nia w gło­sie, kie­dy opo­wia­da­łeś te bar­dziej absurdalne/obrzydliwe fabu­ły z fil­mów. Po 15 odcin­kach to już jedziesz bez opo­rów. Doda­je to dużo do roz­ryw­ko­wej war­to­ści pod­ca­stu. Świet­ny odcinek.

  Rok temu w koń­cu uda­ło mi się zacząć wła­sne oglą­da­nie świą­tecz­nych hor­ro­rów. Zaczą­łem od „Jac­ka Fro­sta” a skoń­czy­łem na „Kram­pu­sie” i „A Chri­st­mas Hor­ror Story”.

  W tym roku już nie­co poważ­niej, bo mam za sobą „Black Chri­st­mas” i „Silent Night, Deadly Night”. Two­ja seria jest nad wyraz pomoc­na w wybie­ra­niu fil­mów. Cza­sem tyl­ko prze­glą­da­jąc star­sze wpi­sy nie­co mi bra­ku­je przy­pi­sów na liście z fil­ma­mi. Pro­ste – „ten film to nie kał” było­by super pomoc­ne :), bo prze­słu­chi­wa­nie 15 poprzed­nich odcin­ków to nie­co za dużo 🙂

  Na razie wiem, że się­gam po Maniac Cop 1 i 2.

  • Man­do

   Mia­łem taki plan by w tym roku coś takie­go zro­bić… tyl­ko rok się powo­li koń­czy. Pla­no­wa­łem jako osob­ny arty­kuł wła­śnie z pro­stą oce­ną na zasa­dzie „nie oglądać/oglądać/można obej­rzeć” i krót­kim poda­niem tematyki/gatunku/rodzaju fil­mu na zasa­dzie „mor­der­ca Mikołaj/slasher/z jajem/poważny/itd”.

  • Man­do

   A co się tyczy tego lek­kie­go, płyn­ne­go oma­wia­nia absur­dal­nych fabuł to cza­sa­mi się zasta­na­wiam co się sta­nie jak znaj­dzie mnie tutaj mój pra­co­daw­ca 🙂 O uczniów się nie boję ale jak będą przy­pad­kiem słu­cha­li na gło­śni­kach to już reak­cji ich rodzi­ców tro­chę też się obawiam 🙂

 • muzy­ka z Maniac Cop 2 – naj­lep­sza świą­tecz­na muzy­ka eve­eeer! mogły­by brzmieć tak wszyst­kie kolędy!

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608687 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996