Świąteczne horrory cz. 16

Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią po raz szó­sty zapra­szam Was na świą­teczny mara­ton maka­bry i hor­roru. Dzi­siaj star­tuję z kolej­ną gru­dniową serią pod­ca­stową i kon­ty­nu­uję zapo­cząt­ko­wany przed pię­cio­ma laty tema­tyczny cykl, w któ­rym w skró­cie zapre­zen­tuję kolej­ną daw­kę alter­na­tywy dla pol­sa­tow­skich pro­po­zy­cji do ramów­ki świą­tecz­nej. Tra­dy­cyj­nie będą to zarów­no fil­my dobre jak i „pereł­ki” wygrze­bane z naj­głęb­szych cze­lu­ści archi­wum kine­ma­to­gra­fii. Sama seria nato­miast przej­dzie pew­ne prze­mia­ny, o któ­rych wię­cej usły­szy­cie już w samej audycji.

W dzi­siej­szym prze­glą­dzie omawiam:

  • San­tas Sic­kest: Tales of Ter­ror, Tor­tu­re, Mur­der and Gore
    (Slop­py the Psy­cho­tic (2012), IBS: Irri­ta­ble Bowel Syn­dro­me (2012), The Expe­ri­ment (2012))
  • Maniac Cop 2 (1990)
  • Dismem­be­ring Chri­st­mas (2015)

Spis wszyst­kich fil­mów omó­wio­nych w ramach serii „Świą­tecz­ne horrory”

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.