Pierwsze wrażenia – Inhumans

Mie­siąc temu, po poka­zach w sieci kin IMAX, przez Inter­net prze­lała się fala nega­tyw­nych recen­zji. Kilka dni temu serial tra­fił w Pol­sce na plat­formę Show­max, a Mando obej­rzał wresz­cie jego dwu­od­cin­kowe otwar­cie. Czy jest zado­wo­lony? Czy prze­ko­nali go boha­te­ro­wie? Czy zachwy­cił go wykre­owany na ekra­nie świat? Czy Mando będzie oglą­dał dalej? I wresz­cie co wspól­nego mają Inhu­mans z porno paro­dią bez porno? Tego i wielu innych rze­czy dowie­cie się z dzi­siej­szego pod­ca­stu. Zapra­szamy na ostat­nie pierw­sze wra­że­nia z nowego komik­so­wego serialu od Marvela – Inhu­mans.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

  • Jakub Szczotka

    Po pierw­szym odcinku obiema rękoma pod­pi­suje się pod tą recen­zją. Już bym nawet wolał z tym porno 😉