Człowiek z Wysokiego Zamku

Żar­łok powra­ca z nowym nagra­niem i to poświę­co­nym powie­ści jed­ne­go ze swo­ich ulu­bio­nych pisa­rzy, czy­li Phi­li­pa K. Dic­ka. Oprócz oce­ny „Czło­wie­ka z Wyso­kie­go Zam­ku” Żar­łok oma­wia serię wzno­wień od Wydaw­nic­twa Rebis oraz zasta­na­wia się nad seria­lo­wą ekra­ni­za­cją (jako, że dzi­siej­sze nagra­nie to rzecz z prze­szło­ści serial był abso­lut­ną świe­żyn­ką – obec­nie ma już trzy sezo­ny). Dużo dobre­go. Posłuchajcie.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.