Pierwsze wrażenia – Inhumans

Mie­siąc temu, po poka­zach w sie­ci kin IMAX, przez Inter­net prze­la­ła się fala nega­tyw­nych recen­zji. Kil­ka dni temu serial tra­fił w Pol­sce na plat­for­mę Show­max, a Man­do obej­rzał wresz­cie jego dwu­od­cin­ko­we otwar­cie. Czy jest zado­wo­lo­ny? Czy prze­ko­na­li go boha­te­ro­wie? Czy zachwy­cił go wykre­owa­ny na ekra­nie świat? Czy Man­do będzie oglą­dał dalej? I wresz­cie co wspól­ne­go mają Inhu­mans z por­no paro­dią bez por­no? Tego i wie­lu innych rze­czy dowie­cie się z dzi­siej­sze­go pod­ca­stu. Zapra­sza­my na ostat­nie pierw­sze wra­że­nia z nowe­go komik­so­we­go seria­lu od Marve­la – Inhumans.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.