Niezgodna

Altru­izm, Nie­ustra­szo­ność, Eru­dy­cja, Pra­wość, Ser­decz­ność – na te frak­cje podzie­lone jest spo­łe­czeń­stwo zbu­do­wane na ruinach Chi­cago. Każdy szes­na­sto­la­tek prze­cho­dzi test pre­dys­po­zy­cji, a potem w krwa­wej cere­mo­nii musi wybrać frak­cję. Ten, kto nie pasuje do żad­nej, zostaje uznany za bez­frak­cyj­nego i wyklu­czony. Ten, kto łączy cechy cha­rak­teru kilku frak­cji, jest Nie­zgodny – i musi być wyeli­mi­no­wany…

Szes­na­sto­let­nia Beatrice doko­nuje wyboru, który zasko­czy wszyst­kich, nawet ją samą. Porzuca Altru­izm i swoją rodzinę, by jako Tris stać się twardą, nie­bez­pieczną Nie­ustra­szoną. Będzie musiała przejść bru­talne szko­le­nie, zmie­rzyć się ze swo­imi naj­głęb­szymi lękami, nauczyć się ufać innym nowi­cju­szom i prze­ko­nać się, czy w nowym życiu, jakie wybrała, jest miej­sce na miłość.
Tym­cza­sem wybu­cha krwawa walka mię­dzy frak­cjami. A Tris ma tajem­nicę, któ­rej musi strzec przed wszyst­kimi, bo wie, że jej odkry­cie ozna­cza dla niej śmierć.

Spis tre­ści:

 • 0:00:01 – 0:52:36 – strefa bez cięż­kich spoj­le­rów
 • 0:52:37 – 1:00:30 – strefa ciężko spoj­le­rowa
 • 1:00:31 – 1:11:49 – strefa znów bez cięż­kich spoj­le­rów

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

 • Szy­mon Szczyr­bow­ski

  Malut­kie dopre­cy­zo­wa­nie: nowa książka wyszła, w Empi­kach jest na wyłącz­ność od 17 stycz­nia, stąd nie­obec­ność jak do tej pory w innych księ­gar­niach 🙂

  • Bogu­sia

   Tak, tak… Tro­chę się z Mando zakrę­ci­li­śmy… Świa­towa pre­miera była 17 stycz­nia wła­śnie i tak Empik miał to jako pierw­szy. Do ogól­nej dys­try­bu­cji tra­fiła wczo­raj.
   To się bie­rze z tego, że mnie jako księ­ga­rza naj­bar­dziej inte­re­suje data, od któ­rej będą to miały nasze hur­tow­nie 🙂

   • Man­dous

    No na koniec to mówię po stre­fie spo­ile­ro­wej. Bo se dogo­oglo­wa­łem 🙂

    • Szy­mon Szczyr­bow­ski

     …a ja oczy­wi­ście sko­men­to­wa­łem na gorąco, zanim dosłu­cha­łem do końca 🙂