Niezgodna

Altru­izm, Nie­ustra­szo­ność, Eru­dy­cja, Pra­wość, Ser­decz­ność – na te frak­cje podzie­lo­ne jest spo­łe­czeń­stwo zbu­do­wa­ne na ruinach Chi­ca­go. Każ­dy szes­na­sto­la­tek prze­cho­dzi test pre­dys­po­zy­cji, a potem w krwa­wej cere­mo­nii musi wybrać frak­cję. Ten, kto nie pasu­je do żad­nej, zosta­je uzna­ny za bez­frak­cyj­ne­go i wyklu­czo­ny. Ten, kto łączy cechy cha­rak­te­ru kil­ku frak­cji, jest Nie­zgod­ny – i musi być wyeliminowany…

Szes­na­sto­let­nia Beatri­ce doko­nu­je wybo­ru, któ­ry zasko­czy wszyst­kich, nawet ją samą. Porzu­ca Altru­izm i swo­ją rodzi­nę, by jako Tris stać się twar­dą, nie­bez­piecz­ną Nie­ustra­szo­ną. Będzie musia­ła przejść bru­tal­ne szko­le­nie, zmie­rzyć się ze swo­imi naj­głęb­szy­mi lęka­mi, nauczyć się ufać innym nowi­cju­szom i prze­ko­nać się, czy w nowym życiu, jakie wybra­ła, jest miej­sce na miłość.
Tym­cza­sem wybu­cha krwa­wa wal­ka mię­dzy frak­cja­mi. A Tris ma tajem­ni­cę, któ­rej musi strzec przed wszyst­ki­mi, bo wie, że jej odkry­cie ozna­cza dla niej śmierć.

Spis tre­ści:

  • 0:00:01 – 0:52:36 – stre­fa bez cięż­kich spojlerów
  • 0:52:37 – 1:00:30 – stre­fa cięż­ko spojlerowa
  • 1:00:31 – 1:11:49 – stre­fa znów bez cięż­kich spojlerów

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.