The Legend of Hell House

Gru­pa naukow­ców uda­je się do cie­szą­cej się złą sła­wą rezy­den­cji Eme­ri­ca Bela­sco pod zło­wiesz­czą nazwą Hell House. Ich zada­niem jest udo­wod­nić, że w Hell House czai się nie­wy­obra­żal­ne zło. Po przy­by­ciu na miej­sce dom zamie­nia życie bada­czy w piekło.

Po raz kolej­ny Żar­łok oraz Piotr z blo­ga Kom­na­ta dymu łączą siły aby opo­wie­dzieć Wam o kla­sycz­nym hor­ro­rze. Jak wypa­da ekra­ni­za­cja „Pie­kiel­ne­go domu” Richar­da Mathe­so­na, zre­ali­zo­wa­na zresz­tą na pod­sta­wie jego sce­na­riu­sza? Posłuchajcie!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.