Anihilacja. Tom 1

Pięć lat temu Misia­el w ramach Dzien­ni­ka pokła­do­we­go opo­wie­dział o „Ani­hi­la­cji”, czy­li komik­sie, któ­ry zro­bił spo­ro dobre­go dla marve­low­skie­go kosmo­su. W tym roku, ku zasko­cze­niu wie­lu, „Ani­hi­la­cja” poja­wia­ła się w Pol­sce dzię­ki wydaw­nic­twu Egmont. Posta­no­wi­li­śmy przy tej oka­zji pody­sku­to­wać o poszcze­gól­nych mini-seriach i tak dziś na warsz­tat bie­rze­my pierw­sze wyda­nie zbior­cze w skład któ­re­go wcho­dzą „Drax Nisz­czy­ciel”, „Ani­hi­la­cja: Pro­log” oraz „Ani­hi­la­cja: Nova”. Jak bro­ni się to otwar­cie even­tu po ponad dzie­się­ciu latach od pre­mie­ry? Na ile posta­ci i róż­ne ele­men­ty kosmo­su Marve­la, któ­re może­my koja­rzyć z fil­mów takie jak Xan­dar, kor­pus Nova, Tha­nos, czy Drax, przy­po­mi­na­ją swo­je wer­sje komik­so­we? Jak w przy­pad­ku Misia­ela wypa­dło zde­rze­nie z nostal­gią, a jak oce­nia „Ani­hi­la­cję” Jer­ry jako laik w ramach kosmicz­ne­go uni­wer­sum Marve­la? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.