Guardians of the Galaxy Vol. 2

I’m Groot I’m Groot I’m Groot, I am Groot I’m Groot I’m Groot I’m Groot. I am Groot I am Groot I’m Groot I am Groot. I am Groot I’m Groot I’m Groot I’m Groot, I am Groot I’m Groot, I’m Groot I’m Groot. I am Groot I’m Groot I am Groot, I am Groot I’m Groot I am Groot. I’m Groot I’m Groot, I am Groot I am Groot I am Groot. I’m Groot, I am Groot I’m Groot I’m Groot I’m Groot, I am Groot I am Groot I’m Groot, I am Groot I am Groot. Groot I’m Groot I’m Groot I’m Groot, I am Groot I am Groot I’m Groot I am Groot I am Groot I am Groot I am Groot. I am Groot I am Groot I am Groot. I’m Groot, I am Groot I’m Groot I’m Groot I’m Groot. I am Groot I am Groot I am Groot. I’m Groot, I am Groot I’m Groot I’m Groot I’m Groot.

 

I am Groot: 1:01:37

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • Man­do­us

  Jed­na rzecz w tema­cie rela­cji na linii Roc­ket-Gro­ot bo gada­my tu takie głu­po­ty, że aż się wczo­raj zasta­na­wia­łem czy tego nie usu­nąć. Jer­ry sam zazna­czasz, że nowy Gro­ot jest dziec­kiem a jed­no­cze­śnie mówisz, że nowe rela­cje są nie­umo­ty­wo­wa­ne. Już pomi­ja­jąc nawet to czy to jest ten sam Gro­ot czy nie, to nagle cof­nął się on do pozio­mu dziec­ka. Wcze­śniej Gro­ot był powol­ny i to Roc­ket był sze­fem. Teraz Gro­ot robi swo­je, wszę­dzie go peł­no . Tu nie trze­ba nicze­go tłu­ma­czyć. Gdy­by, któ­ryś z nas nagle stał się 10-lat­kiem to też nie­co ina­czej dys­ku­to­wa­ło­by się w pod­ca­stach i resz­ta raczej by tro­chę uni­ka­ła nagry­wa­nia z takim gościem. No i to jest w sumie nie istot­ne czy to jest ten sam Gro­ot czy nie bo film wyraź­nie nam mówi, że zaczy­na on nie tyl­ko fizycz­nie ale też umy­sło­wo od zera więc gdy doj­dzie do tego eta­pu co w Vol.1 będzie już nowym, zupeł­nie innym, wycho­wa­nym przez innych ludzi, w innym miej­scu, z całym nowym baga­żem doświad­czeń Gro­otem więc pew­nie tutaj też docho­dzi tro­chę smu­tek Rocketa.

  • No nie 😀 Nadal pod­trzy­mu­ję to o czym mówi­łem w pod­ca­ście. Rela­cja na linii Gro­ot-Roc­ket jest w tym fil­mie słaba/nieobecna, co szcze­gól­nie razi jeże­li weź­mie­my pod uwa­gę, że w Vol. 1 to byli naj­lep­si kum­ple, a w Vol. 2 Gunn zaser­wo­wał pra­wie każ­de­mu z eki­py sce­nę, w któ­rej widać, że się Gro­otem opie­ku­ją, dba­ją o nie­go. A co robi Roc­ket? Trak­tu­je go jak popy­cha­dło lub jak powie­trze, więc to, że to nie jego daw­ny kum­pel, a nowy Gro­ot tyl­ko pogar­sza całość odbio­ru tego wszyst­kie­go w moich oczach.

   • Szy­mas

    Jer­ry, tak sobie myślę o tym i docho­dzę do wnio­sku, że po pro­stu w Vol 1 Gro­ot miał jakie­kol­wiek rela­cje (na zasa­dzie dwóch osób w duecie) tyl­ko z Roc­ke­tem i stąd wyni­ka ta dys­pro­por­cja. Poza tym serio nie widzę tego „trak­to­wa­nia jak popy­cha­dło”. Dwa razy wyko­rzy­stu­ją jego nie­wiel­ki roz­miar i tyle.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608620 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996